کارگاه آموزش رفرنس نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی مشاوره برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزش رفرنس نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی مشاوره برگزار شد.

کارگاه آموزش رفرنس نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی مشاوره برگزار شد.


 

در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ به مدت دو ساعت کارگاه آموزش رفرنس نویسی با نرم افزارend notبا تدریس خانم رویا حیدریکارشناس ارشد مشاوره توسط انجمن علمی مشاوره برگزار شد.