کارگاه آموزشی «مثبت اندیشی ومهارت های جستجوگری شغلی» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی «مثبت اندیشی ومهارت های جستجوگری شغلی»

کارگاه آموزشی «مثبت اندیشی ومهارت های جستجوگری شغلی»


 کارگاه آموزشی تحت عنوان «مثبت اندیشی و مهارت‌های جستجوگری شغلی» با تدریس آزاده اجرایی، کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، توسط انجمن علمی-دانشجویی مشاوره به مدت 8 جلسه از ساعت 12:30 -14 با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد. در جلسه اول، معرفی وآشنایی اعضای گروه با هم، تشریح چگونگی انجام کار، آشنایی با مفهوم مثبت اندیشی، در جلسه دوم آشنایی با چهارچوب روانشناسی مثبتگرا و انجام تکالیف، در جلسه سوم آشنایی با رزومه نویسی و هدف از نوشتن رزومه، جلسه چهارم مصاحبه استخدامی، مراحل مصاحبه استخدامی، آشنایی با نامه های استخدامی و رعایت نکات در آن،  جلسه پنجم آشنایی با اصطلاح درماندگی و درماندگی شغلی، درجلسه ششم آشنایی با خود پنداره وخود پنداره شغلی، در جلسه هفتم آشنایی با کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه، در جلسه هشتم جمع بندی مطالب صورت گرفت.