نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینارهای آموزشی خانه ریاضیات کرمانشاه و دانشگاه رازی

وبینارهای آموزشی خانه ریاضیات کرمانشاه و دانشگاه رازی


وبینارهای آموزشی خانه ریاضیات کرمانشاه و دانشگاه رازی

خانۀ ریاضیات کرمانشاه و دانشگاه رازی به مناسبت دهۀ ریاضیات سلسله وبینارهای آموزشی را به شرح ذیل در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 آبان ماه 1399 به صورت برخط برگزار می کنند. 

- «هندسه و کاشی کاری»: 

 • سخنران: دکتر مهدی شریف زاده، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه یاسوج 
 • زمان: شنبه 1399/08/10 
 • ساعت: 15:30-14:30 

 

-«جامعه شناسی اثبات ریاضی»: 

 • سخنران: دکتر غلامحسین مقدم حیدری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 • زمان: شنبه 1399/08/10 
 • ساعت: 17-16 

 

نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت های ناافزا پرسش ها و یافته ها»:

 • سخنران: دکتر علیرضا امینی هرندی، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه اصفهان 
 • زمان: یکشنبه 1399/08/11 
 • ساعت: 12-11  

 

-«قاب ها به عنوان کد»:

 • سخنران: دکتر حسین جوانشیری، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه رازی 
 • زمان: یکشنبه 1399/08/11 
 • ساعت: 14-13

 

درگاه ورود به وبینار: 

http://vc2.razi.ac.ir/rjz5jfjz66pl/