معرفی اعضای دانشجویی کمیته اجرایی هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی اعضای دانشجویی کمیته اجرایی هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

معرفی اعضای دانشجویی کمیته اجرایی هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی


به­ آگاهی صاحبان امتیاز­­، مدیران ­مسئول­، سردبیران، و فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه می­ رساندکه بنابر مادۀ 2 شیوه ­نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی، در جلسه شورای فرهنگی مورخ 98/8/11 با حضور ثبت نام­ کنندگان یا نمایندگان آن­ها برگزار شد و افراد ذیل طبق تبصرۀ 2 مادۀ 3 همان شیوه ­نامه، به قید قرعه انتخاب شدند­:

خانم­ ها کژال یوسفی و مریم احمدی و آقایان امیرحسین زمانی و محمد دهقانی به­ عنوان اعضای دانشجویی کمیتۀ اجرایی

خانم فاطمه خوش ­طینت و خانم مریم الهیاری به­ عنوان اعضای دانشجویی هیأت نظارت بر انتخابات