فراخوان همایش ملی «پلیس و تعامل ارتباطی و اجتماعی» - آرشیو اطلاعیه

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان همایش ملی «پلیس و تعامل ارتباطی و اجتماعی»

فراخوان همایش ملی «پلیس و تعامل ارتباطی و اجتماعی»


معاونت پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین به منظور ارتقاء تعامل اجتماعی پلیس مبادرت به برگزاری «همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی» نموده است.

ارسال مقاله در محورهای: 

1-مبانی دینی و نظری تعامل ارتباطی -اجتماعی پلیس 

2-تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس با نهادها، گروه های اجتماعی 

3-تکالیف شهروندان در تعامل ارتباطی- اجتماعی با پلیس 

4-مهارت­های ارتباطی-اجتماعی پلیس های مأموریتی.

مهلت ارسال مقالات:  98/10/30 

زمان برگزاری همایش: خرداد ماه 1399