نمایشگر یک مطلب

 

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

 

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

شرایط داوطلبان انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی

شرایط داوطلبان انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجوییشرایط داوطلبان انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی

به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در انتخابات انجمن های علمی دانشگاه رازی کرمانشاه می رساند: جهت تأیید صلاحیت ایشان باید شرایط نامبرده در تصویر را دارا باشند.