نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسۀ کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی برگزار شد.

سومین جلسۀ کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی برگزار شد.


سومین جلسۀ کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی، روز دوشنبه 99/6/3 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  و با حضور اکثریت اعضای کمیته برگزار شد. 

 


در این جلسه با صدور مجوز 2 نشریه و تغییرات در یک نشریه موافقت به عمل آمد. 
نشریات «کلوین» و «رادیو رویش»، نشریاتی بودند که مجوز گرفتند و نشریه «آسمان به دیار» با تغییر آن نیز موافقت شد. 
در ادامه، وضعیت نشریاتی که اخطار ماده 24 و 25 را دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت.