نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سری پادکست های آشنایی بیشتر با مهندسی مواد و متالورژی

سری پادکست های آشنایی بیشتر با مهندسی مواد و متالورژی


سری پادکست های آشنایی بیشتر با مهندسی مواد و متالورژی

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه رازی با استفاده از استحقاق های اعضای شورای مرکزی این انجمن در رابطه با کار تولید محتوا قصد دارد تا دانشجویان مخاطب خود را که هم رشته ای های عزیزمان می باشند با رشته تحصیلی خود توسط سری پادکست های علمی بیشتر آشنا نماید که این پادکست ها به صورت مستمر و به محض حاضر شدن در کانال اطلاع رسانی انجمن علمی درج میگردد تا شنونده های آن بتوانند درک بهتری از تاریخچه و گستردگی رشته و گرایش های تحصیلی آن و بازار کار مربوطه و چگونگی ارتباط رشته با محیط پیرامون خود داشته باشند .لینک نمونه پادکست خدمت معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیوست میگردد. 
لینک نمونه پادکست های آشنایی با مهندسی مواد و متالورژی: 
https://drive.google.com/file/d/1lsV-G-w_brJSzu-9dhbNir4Pu_spPAO5/view?usp=sharing