نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایر نهادهای فعال

سایر نهادهای فعال


 
ردیف نام تشکل نام دبیر/مسئول عنوان پرسنلی
۱ بسیج دانشجویی رضا صالحی دانشجوی کارشناسی مهندسی برق
۲ انجمن اسلامی مدرسین جلیل صحرایی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه
۳ بسیج اساتید ناصر معینی نقده عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
۴ بسیج کارمندی حسین عزیزی فرمانده حوزه ۳ بسیج کارمندی