نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسۀ کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه رازی برگزار شد.

جلسۀ کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه رازی برگزار شد.


جلسۀ کمیتۀ ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه رازی برگزار شد.

بر اساس شیوه­ نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیتۀ ناظر، چهارمین جلسۀ کمیته با طرح موضوع انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در تاریخ  99/7/16 و با حضور اکثریت اعضاء آغاز گردید.

در این جلسه از میان دانشجویانی که پس از اطلاع رسانی عمومی توسط کارشناس نشریات در مهلت 7 روزه نسبت به همکاری و عضویت در کمیتۀ اجرایی و هیأت نظارت اعلام آمادگی کرده بودند 2 نفر به عنوان اعضای هیأت نظارت و4 نفر به عنوان اعضای کمیتۀ اجرایی انتخابات  به قید قرعه­ و در حضور دانشجویان و نماینده­های آنها انتخاب شدند. همچنین زمان ثبت­نام نامزدهای عضویت در کمیتۀ ناظر و زمان برگزاری انتخابات تعیین شد. در ادامه کلیۀ درخواست­ های صدور نشریات و اعمال تغییراتی که تا قبل از زمان جلسه تحویل کارشناس نشریات شده بود مورد بررسی قرارگرفت.