نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه برنامه های راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برای سال 1399 تشکیل شد.

جلسه برنامه های راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برای سال 1399 تشکیل شد.


جلسه ی برنامه های راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برای سال 1399 تشکیل شد.
 
در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان فرهنگی در روز دوشنبه 25 فروردین ماه 1399 در حوزه ی معاونت فرهنگی دانشگاه تشکیل شد، برنامه ها و محورهایی که توسط بخش های مختلف حوزه از پیش تهیه شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب شد و مقرر شد که برنامه های مصوب جهت پیگیری و نظارت به مدیریت طرح و برنامه دانشگاه ارسال گردد.