نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجمع دانشجویان دانشگاه رازی در محکومیت هنجارشکنی های اخیر و در حمایت از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه رازی در محکومیت هنجارشکنی های اخیر و در حمایت از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران


تجمع دانشجویان دانشگاه رازی در محکومیت هنجارشکنی های اخیر و در حمایت از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه رازی در محکومیت هنجارشکنی های اخیر و در حمایت از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸ مقابل درب دانشگاه برگزار گردید. در انتهای این تجمع دانشجویان طوماری را در این خصوص مضاء نمودند.