برگزاری یکشنبه های مشاوره ای با موضوع «روانشناسی+جامعه شناسی= روانشناسی اجتماعی» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری یکشنبه های مشاوره ای با موضوع «روانشناسی+جامعه شناسی= روانشناسی اجتماعی»

برگزاری یکشنبه های مشاوره ای با موضوع «روانشناسی+جامعه شناسی= روانشناسی اجتماعی»


جلسه یکشنبه های مشاوره ای با موضوع "روانشناسی+جامعه شناسی= روانشناسی اجتماعی" با ارائه محمد جشن پور در تاریخ 29 اردیبهشت 1398 از ساعت 12:30 الی 14 در دانشکده علوم اجتماعی توسط انجمن علمی مشاوره برگزار گردید . در این جلسه مدیر گروه مشاوره و سایر  اساتید گروه و جمعی از دانشجویان مشاوره، روانشناسی و جامعه شناسی حضور داشتند . عنوان ایشان پیوند روانشناسی و جامعه شناسی به عبارت دیگر روانشناسی اجتماعی بود. مدرس در ابتدای جلسه به تعریف و خواستگاه روانشناسی اجتماعی و سپس به تفاوت آن با روانشناسی عمومی، جامعه شناسی و مردم شناسی پرداختند. متغیرهای تاثیر گذار در رفتار و اندیشه ای اجتماعی و عوامل موثر در روانشناسی اجتماعی اعم از متغیر های محیطی،بافت فرهنگی ،عوامل زیست شناختی همچنین نقش فرایند های ناهشیار را توضیح دادند. در ادامه نفوذ اجتماعی، همنوایی عوامل موثر بر همنوایی، عوامل موقعیتی و همنوایی، دلایل همنوایی و انواع آن همچنین موضوع اطلاعات و فرمانبرداری و روش های جلب اطاعت مورد بررسی قرار گرفت. در پایان چلسه نیز مانند جلسات قبل دقایقی به پرسش و پاسخ دانشجویان و جمع بندی توسط اساتید اختصاص یافت.