برگزاری کلاس های تقویتی و رفع اشکال توسط انجمن علمی دانشجویی ریاضی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس های تقویتی و رفع اشکال توسط انجمن علمی دانشجویی ریاضی

برگزاری کلاس های تقویتی و رفع اشکال توسط انجمن علمی دانشجویی ریاضی


     

المپیاد و مسابقات ریاضی: انجمن علمی دانشجویی ریاضی با همکاری دکتر یاسر طلوعی از اعضای هیئت علمی گروه ریاضی داشگاه رازی، از آبان ماه کلاس هایی برای آمادگی دانشجویان داوطلب برای المپیاد و مسابقات ریاضی تشکیل دادند و هفته دو بار به مدت سه ساعت در هفته برگزار می شود و همچنان ادامه دارد.

ریاضی عمومی یک: انجمن علمی دانشجویی ریاضی با همکاری آقای محمدرضا محمدخانی از دانشجویان دوره کارشناسی رشته ریاضی دانشگاه رازی از اواخر مهر ماه کلاس ریاضی عمومی یک به درخواست دانشجویان ورودی ۹۷جهت رفع اشکلات و آشنایی دانشجویان با شیوه خواندن دروس ریاضی و آشنایی با سوالات امتحانی و حل تعداد زیادی مسائل در این کلاس که هفته ای یک بار بوده که به مدت چهار هفته (هفته ای دو ساعت) ادامه داشت، با استقبال دانشجویان رشته ریاضی و رشته های دیگر نیز مواجه شد، برگزار گردید.

مبانی علوم ریاضی: انجمن علمی دانشجویی ریاضی با همکاری خانم فاطمه شهسواری از دانشجویان دوره کارشناسی رشته ریاضی دانشگاه رازی از آبان ماه کلاس مبانی علوم ریاضی به درخواست دانشجویان ورودی ۹۷ و دیگر دانشجویان، ویژه امتحان میانترم، جهت رفع اشکلات و آشنایی با سوالات امتحانی و حل تعداد زیادی مسائل در این کلاس که هفته ای یک بار بوده که به مدت سه هفته (هفته ای دو ساعت) ادامه داشت، که با استقبال دانشجویان رشته ریاضی و علوم کامپیوتر مواجه شد، برگزار گردید.

مبانی فیزیک: انجمن علمی دانشجویی ریاضی با همکاری آقای سعید بنی عامریان از دانشجویان دوره کارشناسی رشته ریاضی دانشگاه رازی از اواخر آبان ماه کلاس مبانی فیزیک به درخواست دانشجویان ورودی ۹۷ و دیگر دانشجویان جهت رفع اشکلات و آشنایی با سوالات امتحانی و حل تعداد زیادی مسائل در این کلاس که هفته ای یک بار بوده که به مدت دو هفته (هفته ای دو ساعت) ادامه داشت، که با استقبال دانشجویان رشته ریاضی و علوم کامپیوتر مواجه شد، برگزار گردید.