نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس آماری تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار آموس

برگزاری کلاس آماری تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار آموس


برگزاری کلاس آماری تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار آموس

کلاس به صورت تئوری در کلاس ابتدا یک ساعت آموزش داده شد وسپس دانشجویان در اتاق سایت دانشکده مدلی را در نرم افزار آموس ران کردند.هم چنین جلسات تکمیلی در تاریخ 19 آذر 98 نیز ویژه دانشجویان برگزار گردید تا به رفع ایرادات ومشکلات بپردازند.این روش در تحقیقات کیفی بسیار مورد کاربرد است ودانشجویان کارآفرینی در مقالات خود از این روش میتوانند استفاده کنند.