برگزاری جلسه هیأت نظارت بر انتخابات نشریات دانشجویی دانشگاه - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هیأت نظارت بر انتخابات نشریات دانشجویی دانشگاه

برگزاری جلسه هیأت نظارت بر انتخابات نشریات دانشجویی دانشگاه


جلسه هیأت نظارت بر انتخابات نشریات دانشجویی دانشگاه روز شنبه 97.12.18 در محل معاونت فرهنگی برگزار گردید.

در این جلسه تعیین نشریات دانشجویی فعال و نیز تأیید صلاحیت کاندیداها جهت حضور در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.