اولین نمایشگاه مجازی عکس و نقاشی آثار دانشجویان دانشگاه رازی - باشگاه دانشجویان

باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

اولین نمایشگاه مجازی عکس و نقاشی آثار دانشجویان دانشگاه رازی

اولین نمایشگاه مجازی عکس و نقاشی آثار دانشجویان دانشگاه رازی


اولین نمایشگاه مجازی عکس و نقاشی آثار دانشجویان دانشگاه رازی

اولین نمایشگاه مجازی عکس و نقاشی آثار دانشجویان دانشگاه رازی با موضوع آزاد

تاریخ برگزاری: ۱۰ لغایت ۲۰ شهریور

لینک برگزاری نمایشگاه
ISIC.ir/Razi