انجمن علمی – دانشجویی مشاوره کارگاه آموزش spss را برگزار کرد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی – دانشجویی مشاوره کارگاه آموزش spss را برگزار کرد.

انجمن علمی – دانشجویی مشاوره کارگاه آموزش spss را برگزار کرد.


در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۷ به مدت چهارساعت کارگاه آموزش spss با تدریس دکتر گل محمدیان برگزار شد.