انتصاب دکتر کیومرث زرافشانی بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر کیومرث زرافشانی بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی

انتصاب دکتر کیومرث زرافشانی بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی


طی حکمی جناب آقای دکتر کیومرث زرافشانی بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی منصوب شدند