انتصاب دکتر طهماسب علی‌پوریانی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر طهماسب علی‌پوریانی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی

انتصاب دکتر طهماسب علی‌پوریانی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی


طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، دکتر طهماسب علی‌پوریانی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.