انتصاب دکتر تفکری رضایی به عنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر تفکری رضایی به عنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

انتصاب دکتر تفکری رضایی به عنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


دکتر محمّدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، طی حکمی دکتر شجاع تفکری رضایی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه را به مدت یک سال  به عنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب کردند.