انتصاب دکترعلی اکبرمحسنی به عنوان عضو حقوقی در پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکترعلی اکبرمحسنی به عنوان عضو حقوقی در پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

انتصاب دکترعلی اکبرمحسنی به عنوان عضو حقوقی در پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه


طی حکمی از سوی دکتر سعدان زکائی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، دکترعلی اکبرمحسنی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به عنوان عضو حقوقی در پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه منصوب شدند.