نمایشگر یک مطلب

 

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

 

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

اطلاعیه انتخابات

اطلاعیه انتخاباتاطلاعیه انتخابات

دانشجویانی که نسبت به نتیجه اولیه انتخابات اعتراض دارند تا تاریخ  ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ فرصت دارند اعتراض خود را در سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی ثبت نمایند.
تنها به اعتراضات ثبت شده در سامانه به آدرس:   http://razi.polink.ir   
  رسیدگی خواهد شد.