نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیۀ زمان برگزاری اولین جلسۀ مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی

اصلاحیۀ زمان برگزاری اولین جلسۀ مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی


اصلاحیۀ زمان برگزاری اولین جلسۀ مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی

زمان اولین جلسۀ مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی دانشگاه رازی که مقرر شده بود در تاریخ ۲۰ آبان ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار گردد، به روز چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 ساعت 17 الی 19 تغییر یافت.

دانشجویانی که به عنوان عضو مجمع عمومی کانون مذکور ثبت نام کرده اند می توانند در زمان فوق الذکر جهت شرکت در جلسه و تصویب اساسنامۀ کانون به نشانی زیر مراجعه نمایند:

https://b2n.ir/majmae-omoomi1