تشکل های اسلامی دانشجویان

در سایه حمایت دانشگاه ها از فعالیت های سیاسی دانشجویی در حال حاضر تشکل های اسلامی دانشجویی (به غیر از دفاتر بسیج دانشجویی) با عناوین مختلف در سطح دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می نمایند که با توجه به فضای مساعد جامعه دامنه فعالیت این تشکل ها از عرصه دانشگاه ها فراتر رفته و در پهنه ملی به جهت دهی و روشنگری افکار عمومی می پردازند.

فعالیت تشکل های اسلامی دانشجویان در دانشگاه ها شامل برگزاری مراسم مختلف سیاسی-اجتماعی-فرهنگی، تریبون آزاد، برگزاری اردوهای فرهنگی، انتشار نشریات، موضع گیری های سیاسی در قالب بیانیه ها و بسیاری فعالیت های دیگر می باشد.

مسئول دبیرخانه هیأت نظارت

مسئول دبیرخانه: ناهید رستمی 

شماره تماس: 34274578-0833 داخلی 22

کارشناس تشکل های اسلامی

کارشناس: قدسی موحدیان

شماره تماس: 34274578-083  داخلی 22