کارشناس انجمن های علمی دانشجویی: عابدین مرادی

نشانی الکترونیکی: abedin1421@yahoo.com

شماره تماس: 34274578-083 داخلی 21